Informacje podstawowe 

 
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WICKU

NIP:

 841-10-15-450

REGON:

 005314128

 

 

Siedziba:

 ul. Radosna 9

 84-352 Wicko

Telefon:

 59 8 663 483

E-mail:

 ops.wicko@poczta.onet.p
Strona internetowa:  www.ops-wicko.pl

 

Kierownik:

Bożena Kruszyńska

U;. Radosna 9 pok. 10

 

Główny księgowy:

Anna Krzyżanowska

Ul. Radosna 9  pok.12

 

Administrator ośrodka:

Halina Gruchała

Ul. Radosna 9  pok.13

 

Kontakt:

Sekretariat:

Justyna Sitkowska

Telefon 059 -86 11 119   ops.wicko@poczta.onet.pl

 

Kompetencje Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku realizuje zadania własne i zlecone gminie Wicko oraz inne wynikające z rozeznania potrzeb.

Do zadań własnych Ośrodka należy:

 • prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie pomocy w naturze,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
 • psychicznymi,
 • udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
 • praca socjalna,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 • udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • diagnoza problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • dożywianie dzieci,
 • sporządzanie sprawozdawczości,
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 • organizowanie prac społecznie użytecznych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną,
 • ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie i rozwiązywanie umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
 • udział w opracowaniu i realizacji trzyletniego programu wspierania rodziny gminy Wicko,
 • udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wicko,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej.

Do zadań zleconych Ośrodka należy:

 • przyznawanie i opłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • realizacja zadań z zakresu ustawy 7 września 2007 r. . o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustalanie prawa oraz wypłacanie dodatku energetycznego,
 • realizacja zadań w zakresie programów rządowych jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wydawanie dezycji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,
 • wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 • udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenie faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.


Inne zadania, jakie realizuje Ośrodek to:

 • udzielanie mieszkańcom informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego,
 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 • udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 • prowadzenie działań mających na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,
 • przygotowywanie i realizowanie projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • opracowywanie i realizowanie lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych,
 • uczestnictwo w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej,
 • zapewnienie obsługi organizacyjno- technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udziału swych przedstawicieli w jego pracach,
 • sprawdzanie oraz udzielanie informacji odnośnie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Zasady funkcjonowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku jest jednostką organizacyjną gminy Wicko

Siedziba Ośrodka znajduje się przy ulicy Radosna 9

Ośrodkiem kieruje Kierownik. Zgodnie z zapisem w Statucie OPS odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. Zadania te realizuje przy pomocy Administratora i Głównego Księgowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku działa w szczególności na podstawie:

 • Statutu nadanego przez Radę Gminy Wicko Uchwałą Nr XIX/29/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity:  2015  Dz. U z 2015 r., poz. 163z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515  z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.23 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 704 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 357 z późniejszymi zmianami,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 581 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 1306 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014,  poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r, poz.332 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 783 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2135 z późniejszymi zmianami)

 
Ponadto szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku Zarządzeniem nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.

Zarządzenie
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny OPS


Przedmiot działalności

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyńska lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku po dokonaniu oceny sytuacji życiowej udziela osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej ( zgodnie ze wskazanymi wyżej okolicznościami) niezbędnego wsparcia umożliwiającego życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

OPS realizuje swoje zadania udzielając pomocy mieszkańcom gminy w następujących formach:

 1. usługowej:
  • usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 2. rzeczowej:
  • opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach
  • talony do sklepu na artykuły spożywcze
 3. instytucjonalnej:
  • kompletowanie dokumentów do domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną i materialną tego wymaga - odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej ustawowego przedstawiciela
  • zapewnienie miejsca ośrodkach wsparcia
  • pomoc w zapewnieniu schronienia osobom doświadczającym przemocy i samotnym matkom
  • pomoc w zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym
 4. finansowej:
  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza wysokości kryterium dochodowego określonego w/w ustawą, czyli:
       - 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej
       - 514 zł dla osoby w rodzinie
  W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza powyższe kryterium.
 5. pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa:
  • udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień
  • baza danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków terapeutycznych i samopomocowych
  • pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych
  • kierowanie do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek, hosteli dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych
  • interwencja kryzysowa
  • pomoc psychologiczna, prawna
 6. Przyznanie lub odmowa świadczenia z pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
  • udzielanie rodzinom wsparcia w wychowywaniu dzieci i zapewnieniu dzieciom właściwej opieki
  • poradnictwo pedagogiczne 
  • usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi
 7. udzielanie wsparcia osobom doświadczającym przemocy
  • konsultacje indywidualne
  • grupy wsparcia
  • procedura "Niebieskiej Karty"
  • obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i udział pracowników OPS w jego pracach.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

 

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych należy w szczególności:

 • Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków, wraz z wymaganą dokumentacją przewidzianą na świadczenia rodzinne;
 • Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków, wraz z wymaganą dokumentacją przewidzianą na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków, wraz z wymaganą dokumentacją przewidzianą na zasiłki dla opiekunów;
 • Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków, wraz z wymaganą dokumentacją przewidzianą na dodatki mieszkaniowe;
 • Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków, wraz z wymaganą dokumentacją przewidzianą na dodatek energetyczny;
 • Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków wraz z wymaganą dokumentacją przewidzianą na realizacje programów rządowych będącymi zadaniami zleconymi przez Państwo;
 • Kompletowanie dokumentacji;
 • Prowadzenie korespondencji oraz współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów;
 • Prowadzenie korespondencji oraz współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego;
 • Informowanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych instytucji rządowych i pozarządowych oraz świadczeniobiorców o przysługujących świadczeniach;
 • Ustalanie lat składkowych i nieskładkowych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna;
 • Występowanie z zapytaniem o przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 • Występowanie do komornika o wydanie zaświadczenie o przebiegu egzekucji;
 • Informowanie komornika sądowego oraz organu właściwego dłużnika o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych;
 • Występowanie do sądu w sprawie bezczynności lub opieszałości komornika;
 • Składanie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
 • Składanie wniosku do starosty o zatrzymanie lub zwrócenie prawa jazdy dłużnika;
 • Występowanie z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika;
 • Występowanie z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy o działania zmierzające do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 • Rozliczanie spłaty dłużników alimentacyjnych –nadzór nad zadłużeniem dłużników alimentacyjnych;
 • Wzywanie dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadu oraz złożenia oświadczenia majątkowego;
 • Przekazywanie danych o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych, (ERIF BIG S.A., BIG Infomonitor S.A, KBIG S.A., KRD BIG S.A, KIDT BIG S.A.) ;
 • Umarzanie należności dłużnika zgodnie z art.30 ust.1
 • Udzielanie osobom i rodzinom, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach;
 • Wystawianie decyzji administracyjnych;
 • Prowadzenie rejestru świadczeniobiorców i wydanych decyzji z podziałem na poszczególne świadczenia;
 • Przeprowadzanie wywiadów;
 • Prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych;
 • Prowadzenie kartoteki –ewidencja osób;
 • Prowadzenie rejestru wniosków;
 • Prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 • Prowadzenie działań egzekucyjnych, w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych,
 • Sporządzanie list wypłat dla osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów;
 • Sporządzanie list wypłat dla osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego ;
 • Realizacja składek ubezpieczeniowych;
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań;

 

Fotografia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku

 
Liczba odwiedzin : 7512
Podmiot udostępniający informację : Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lis
Czas wytworzenia: 2016-01-22 13:41:26
Czas publikacji: 2016-01-29 02:53:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak